Algemene voorwaarden

1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes terzake de door Bofa Telefoondienst aan haar wederpartij(en) (hierna te noemen wederpartij) verleende diensten dan wel geleverde producten van welke aard ook, tenzij hiervan door partijen nadrukkelijk en met wederzijds akkoord wordt afgeweken en dit schriftelijk wordt vastgelegd. Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.

Alle aanbiedingen en offertes van Bofa Telefoondienst zijn vrijblijvend en exclusief BTW. Bofa Telefoondienst is gerechtigd de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Bofa Telefoondienst geeft wederpartij hiervan schriftelijk kennis. De prijsaanpassing/ tariefwijziging gaat in één maand na datum van de schriftelijke kennisgeving. Indien de contractant niet akkoord wenst te gaan met de prijsaanpassing/tariefwijziging is deze gerechtigd binnen acht werkdagen na de schriftelijke kennisgeving de overeenkomst per aangetekende brief op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Bofa Telefoondienst genoemde datum waarop de wijziging in werking zou treden.

Een gesprek is maximaal 2 minuten. Indien een gesprek langer dan 2 minuten duurt zullen er 2 gesprekken genoteerd worden.

3.

Bofa Telefoondienst levert haar diensten ten minste tussen 8.00 en 18.00. Uitbreiding is bespreekbaar. De diensten worden geleverd met uitzondering van de nationale feestdagen geldend in Nederland. Indien de wederpartij buiten kantoortijden en/of op feestdagen ook van de telefoondienst gebruik wenst te maken, dient dit door de wederpartij ten tijde van het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst kenbaar gemaakt te worden en/of minimaal een maand voorafgaand aan de gewenste datum. Bofa Telefoondienst bekijkt intern de mogelijkheden van de dienstverlening buiten de beschreven tijden en koppelt binnen 2 werkdagen aan de wederpartij terug of op het verzoek kan worden ingegaan.

4.

Betaling van de door Bofa Telefoondienst geleverde diensten en/of producten vindt als volgt plaats: per maand voorafgaand aan de nieuwe kalendermaand, worden de overeengekomen abonnementstarieven geïncasseerd. Daarnaast vindt op elke factuur de verrekening plaats m.b.t. de gesprekskosten en eventuele overige uitgevoerde diensten over de vorige maand. Betalingen geschieden via overschrijving of automatische machtiging. Bij afspraak tot automatische machtiging machtigt wederpartij Bofa Telefoondienst tot automatische incasso van zowel de abonnementskosten als de per maand verschuldigde bedragen en zal daar alle medewerking aan verlenen.

5.

Bofa Telefoondienst hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Bij niet dan wel niet tijdige betaling is wederpartij van rechtswege in verzuim. Wederpartij is vanaf dat moment rente van 1,5 % per maand verschuldigd over het openstaande bedrag en is wederpartij tevens gehouden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen (advocaatkosten inbegrepen) verband houdende met de inning van de vordering van Bofa Telefoondienst op wederpartij. De hoogte van deze kosten worden vastgesteld op minstens 15% van het verschuldigde. Voorts is Bofa Telefoondienst gerechtigd bij niet (tijdige) betaling administratiekosten in rekening te brengen van ten minste € 12,50.

6.

Indien wederpartij in gebreke blijft met de nakoming van de overeenkomst, daaronder begrepen het niet (tijdig) voldaan aan zijn/haar betalingsverplichtingen, is Bofa Telefoondienst gerechtigd haar dienstverlening vanaf het moment waarop de vordering opeisbaar is geworden te staken en op te schorten. Indien het telecommunicatieverkeer van wederpartij hinder veroorzaakt voor de bedrijfsvoering van Bofa Telefoondienst kan Bofa Telefoondienst de dienstverlening tijdelijk of indien nodig geheel buiten gebruik stellen, zulks ter beoordeling van Bofa Telefoondienst.

7.

Behoudens gevallen van aantoonbare grove schuld of opzet aanvaardt Bofa Telefoondienst geen aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook, noch is zij verplicht tot vergoeding van schade van welke aard en onder welke noemer ook, ontstaan als gevolg van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verzenden, ontvangen, doorgeven, weergeven en uitvoeren van de door Bofa Telefoondienst verleende diensten. Dit geldt ook indien er een vertraging heeft plaatsgevonden in het verzenden, ontvangen, doorgeven en uitvoeren van de verleende diensten. Wederpartij vrijwaart Bofa Telefoondienst voor (de gevolgen van) iedere aansprakelijkheid van Bofa Telefoondienst jegens derden.

8.

Tekortkoming van Bofa Telefoondienst in de nakoming van de overeenkomst is niet aan Bofa Telefoondienst toerekenbaar, indien de tekortkoming het gevolg is van of verband houdt met een buiten de macht van Bofa Telefoondienst gelegen omstandigheid. Als hoedanig geldt in ieder geval het uitvallen van diensten van de telefoon, elektriciteit en internet

9.

Onverminderd het voorgaande is de aansprakelijkheid van Bofa Telefoondienst voor schade geleden door wederpartij en/of eventuele betrokken derden beperkt tot maximaal € 2.000,00 per gebeurtenis (waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen wordt aangemerkt als één gebeurtenis) dan wel indien Bofa Telefoondienst voor de schadeveroorzakende gebeurtenis is verzekerd tot het bedrag dat ter zake door de verzekeraar wordt uitgekeerd. Schade dient zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen één maand na ontstaan daarvan aan Bofa Telefoondienst schriftelijk te worden medegedeeld. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

10.

Bofa Telefoondienst is verplicht tot geheimhouding van alle aan haar wegens de te verlenen diensten toevertrouwde en de haar in verband met de uitvoering daarvan ter ore gekomen informatie. Bofa Telefoondienst zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de vereisten van goed werkmanschap uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst zulks vereist is Bofa Telefoondienst gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 11.

Om efficiënt te kunnen werken en daardoor de gesprekstarieven laag te kunnen houden, maakt en verstuurt Bofa Telefoondienst enkel notities van gesprekken waarop actie dient te worden ondernomen door de klant en / of welke van belang zijn voor de klant om van in kennis te worden gesteld. Hierdoor kan in het factuuroverzicht een verschil ontstaan tussen het aantal gefactureerde gesprekken en het aantal ontvangen gespreksnotities. .

12.

Bofa Telefoondienst is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het door Bofa Telefoondienst aangekondigde tijdstip. De gewijzigde voorwaarden zullen door Bofa Telefoondienst tijdig aan wederpartij worden toegezonden. Is er geen tijdstip van inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden aangekondigd, dan treden die wijzigingen in werking op het moment dat deze aan wederpartij schriftelijk zijn medegedeeld.